Põhja-Tallinna Noortekeskus on kaasaegne avatud noortekeskus, mis pakub noortele mitmekülgseid võimalusi oma vaba aja veetmiseks ning silmaringi laiendamiseks. Hoonel on palju erinevaid ruume ja võimalusi mitmekülgsete tegevuste ja ürituste läbiviimiseks.


PÕHJA- TALLINNA NOORTEKESKUSE OLULISEMAD ARENGUSUUNAD 2024. AASTAL
​Meie peamised prioriteedid toetuvad Tallinna noorsootöö arengukavale, mille esimeseks tegevussuunaks on mitteformaalne õpe. Allpool anname noortele ülevaate meie noortekeskuse tegevustest, mis on suunatud ka noore astumisele tööturule!


​● Tallinna piirkonna noortele kaasava, arendava ja loova keskkonna pakkumine ning avatud noorsootöö teenuse ja mitteformaalse õppe osutamine.

● Tegevuste, ürituste ja programmide pakkumine 13+ noortele Põhja-Tallinnas, läbi mille saavad nad osa noortekeskuse tegevustest ja läbi mille toetame vanemate noorte arenguvõimalusi ja ootusi.

● Noorte vaimse tervise toetamine, olles noorte jaoks olemas ja pakkudes selle teemalisi tegevusi.

● Noorte omaalgatuslike ideede, vabatahtliku töö toetamine ja võimaluste pakkumine noorte ideede elluviimiseks.

● Aktiivne osalemine Põhja-Tallinna piirkonna noorsootöö võrgustikutöös ning noorsootöö kättesaadavuse ja ennetustöö tagamine koos partneritega.

● Koostöö arendamine ja laiendamine teiste Tallinna noortekeskustega ja Põhja-Tallinna piirkonna koolidega.


Meie olulised dokumendid:

Noortekeskuse sisekord

Valvekaamerate kasutamise kord

Noortekeskuste seiresüsteem Logiraamat